Mediální partner AOBP ČR

CDIS Review – charakteristika publikace

Zaměření

Časopis je zaměřen na bezpečnostní politiku ČR a komunikaci mezi veřejnou a státní správou a obranným a bezpečnostním průmyslem. Dále je určen pro propagaci a podporu českého obranného a bezpečnostního průmyslu v zahraničí a prezentaci zahraničních společností v ČR.

Obsah časopisu

Časopis se ve svém obsahu přednostně zabývá obrannou a bezpečnostní politikou České republiky vyplývající z Bezpečnostní strategie ČR a ze zahraničně-politické orientace ČR opírající se o základní principy Strategické koncepce Organizace Severoatlantické smlouvy a Evropskou bezpečnostní strategii Evropské unie. Přináší komplexní a objektivní informace o jejím aktuálním vývoji a především pak o její realizaci ozbrojenými silami ČR, bezpečnostními složkami státu a také soukromými podnikatelskými subjekty bezpečnostního a obranného průmyslu.

Jako mediální partner Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR přitom chce i nadále věnovat mimořádnou pozornost prezentaci jeho schopností a výsledků při zajišťování obranyschopnosti a bezpečnosti země. Zde se zaměřuje na prosazování a hájení podnikatelských a obchodních zájmů AOBP v dialogu s Parlamentem a Vládou České republiky, ministerstvy a ostatními orgány státní správy, politickými stranami a dalšími národními i mezinárodními institucemi. Již tradičně prezentuje výrobní záměry a výrobky českých podniků a zapojení členů Asociace do rozvojových a modernizačních programů ozbrojených sil a bezpečnostních sborů České republiky, a také exportní schopnosti jejích členů v oblasti obranné techniky a materiálu.

Obsahová náplň časopisu je členěna do následujících tematických bloků:

Státní a veřejná správa

 • Obranná a bezpečnostní politika České republiky a její realizace a rozvíjení v souladu s bezpečnostními ambicemi a zájmy.
 • Názory čelních představitelů státní a veřejné správy na tvorbu a realizaci obranné a bezpečnostní politiky státu.

Ministerstvo obrany a armáda České republiky

 • Realizaci politicko-vojenských ambicí a budování ozbrojených sil České republiky v podmínkách sníženého rozpočtového rámce resortu obrany, naplňování Dlouhodobé vize resortu Ministerstva obrany ČR.
 • Rozvoj schopností nasaditelných sil AČR a jejich formování jako jednoho souboru strukturovaných, univerzálně využitelných a interoperabilních sil.
 • Modernizace generačně zastaralé výzbroje, podpůrných systémů a infrastruktury ozbrojených sil.
 • Smluvní prezentace se státními institucemi v rámci PR článků.

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

 • Podíl českého bezpečnostního a obranného průmyslu na modernizačních projektech AČR, kterými jsou: transportní vrtulníky, bezpilotní prostředky, mobilní systémy velení, řízení a průzkumu, systémy satelitního sledování a ochrana proti nástražným výbušným systémům a ZHN.
 • Podíl českých firem a podniků na realizaci konkrétních vyzbrojovacích a modernizačních projektů AČR, jakými jsou obrněný transportér (2009-2013), lehké obrněné vozidlo 4×4 (2010-2013), Voják 21. století (2010-2014), projekt automobil osobní terénní (2010-2012), modernizace mobilních zdravotnických jednotek, průzkumné prostředky dělostřelectva (2010-2014), lehké minomety a moderní 3D radiolokátory.
 • Vzájemná spolupráce podniků obranného a bezpečnostního průmyslu a AČR na výzkumu a vývoji, účast českých podniků v tendrech vypisovaných resorty obrany a vnitra, zkušenosti a problémy.
 • Smluvní prezentace podniků AOBP, placená inzerce a PR články.

NATO a Evropská unie

 • Příprava Strategické koncepce NATO pro další roky a závěry, které z ní vyplývají pro Českou republiku a její ozbrojené síly.
 • Podíl České republiky na realizaci Evropské bezpečnostní strategie Evropské unie a působení ozbrojených sil ČR v operacích mimo území členských zemí EU.
 • Účast České republiky na projektech Evropské obranné agentury ze strany podniků českého obranného a bezpečnostního průmyslu, účast ČR v evropské agentuře pro údržbu a logistiku (NAMSA) a podíl ČR na řešení dostupnosti vrtulníkových kapacit pro operace (Mi) v rámci EU.
 • Nová evropská legislativa pro obranný a bezpečnostní průmysl, stav přípravy evropské novely zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.

Bezpečnost

 • Příprava bezpečnostních sborů ČR na zajišťování bezpečnosti ČR a řešení krizových situací nevojenského charakteru na území ČR s důrazem na vládu ČR, Bezpečnostní radu státu, Ústřední krizový štáb, Policii ČR a Městskou policii.
 • Fungování jednotlivých prvků bezpečnostního systému České republiky s důrazem na rozvojové a modernizační programy jeho jednotlivých prvků a podíl českého průmyslu na jejich realizaci.
 • Inzerce a PR články firem a podniků zabývajících se bezpečnostními technologiemi a bezpečnostní technikou.

Integrovaný záchranný systém

 • Představení integrovaného záchranného systému jako systému vazeb, pravidel a koordinace záchranných a bezpečnostních složek státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.
 • Aktuální úkoly a potřeby základních složek IZS – HZS ČR a Zdravotnické záchranné služby z hlediska jejich technického vybavení a chystaných rozvojových a modernizačních programů a podíl českého bezpečnostního a obranného průmyslu na jejich naplňování.

Využití možností strukturálních fondů EU

Výstavy, prezentace, distribuce

 • Prezentace firem českého obranného a bezpečnostního průmyslu na výstavách vojenské, bezpečnostní, letecké a letištní techniky podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade v programu OPPI.
 • Představení českých firem, účastnících se na mezinárodních veletrzích a výstavách.
 • Možnost prezentace v regionech, kde by mohly najít možnost uplatnění své produkce. Příkladem je Latinská Amerika (Chile…), Albánie nebo země bývalého východního bloku.
 • Druhým rokem je zajišťována bezplatná distribuce časopisu do zemí Evropské unie, USA, Ruska a do regionů Asie, Latinské Ameriky, Blízkého východu a jižní Afriky. V prvním roce těchto výrazných změn chceme distribučně pokrýt v počtu cca 30 výtisků hlavní představitele ministerstev zahraničních věcí, obrany, vnitra a průmyslu a obchodu a jejich výkonné složky, tj. armádu, policii, bezpečnostní agentury, hasiče-záchranáře a zdravotníky a odpovídající svazy a asociace, v téměř 30 zemích Evropy. V dalších letech pak navyšovat distribuci na základě potřeb a zájmů jednotlivých zemí.
 • Tomu odpovídá účelová a jednorázová distribuce na konkrétních veletrzích, výstavách vojenské, bezpečnostní, záchranářské a zdravotnické techniky a vybavení v zahraničí, dále na kongresech a konferencích v dané sféře.
 • Časopis je distribuován přidělencům obrany na zahraničních diplomatických zastoupeních v ČR, ale i českým přidělencům obrany a obchodním radům na českých diplomatických zastoupeních v zahraničí apod.

Celkové rozložení distribuční sítě ve čtvrtletním cyklu je následující: část výtisků pravidelnou distribuční sítí na konkrétní jmenovité subjekty v ČR, EU a mimoevropských regionů, část účelově na konkrétní veletrhy pro VIP hosty, delegace, press a bussines centra, všechny vystavovatele, účastníky doprovodných programů, ale i návštěvníky a část i pro redakční radu, členskou základnu AOBP ČR a ASIS ČR a významné instituce v ČR.

Exkluzivita

Jde o neprodejný časopis, zasílaný exkluzivní distribuční sítí na konkrétní jmenovité abonenty. Distribuční síť je pravidelně ke každému vydání aktualizována. Zahrnuje zainteresované složky veřejné a státní správy – Parlament, Úřad vlády, ministerstva, zastupitelské úřady v ČR a zahraničí, zástupce NATO a EU. Od května je distribuován nově všem členům Senátu ČR. Dále zahrnuje čelní představitele průmyslu a další odbornou veřejnost především na veletrzích a konferencích. Náklad časopisu je dostatečný pro uvedenou komunitu a zastoupení na veletrzích v daném čtvrtletí.

Konkurenční časopis v ČR neexistuje. Obsahovou náplní je bez nadsázky bezkonkurenční a jedinečný. Podobný časopis nevznikl za posledních 20 let ani v žádné jiné postkomunistické zemi. V zahraničí má v dané sféře výjimečné postavení, je dostatečně známý, k inzerci využívají časopis  agentury významných mezinárodních veletrhů jako Eurosatory Paříž, FIDAE Chile, IDEX Abu Dhabi, MILIPOL Paříž, organizátoři bezpečnostních konferencí např. v Praze, Berlíně, Paříži, Londýně aj.

Cílová skupina čtenářů je jednoznačně daná a vyplývá ze základní charakteristiky. V prvé řadě jde o komunikaci mezi představiteli veřejné a státní správy a zástupci obranného a bezpečnostního průmyslu. Jsme mediálním partnerem AOBP ČR, Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva ČR, AGA, Veletrhů Brno pro IDET, PYROS a ISET, Dnů NATO, FaS Days, mezinárodních konferencí apod.

MS Line a časopis CDIS Review je jediným členem Evropské asociace vojenského tisku (EMPA) z České republiky.

Mezi významné inzerenty ze zahraničí patří např EADS, izraelský Elbit, nadnárodní Rheinmetall, švédský SAAB, Military Airbus a další.

Při hodnocení inzerce kritériem výkon/cena se CDIS Review řadí na přední místa v celosvětovém měřítku. Předplatitele nemáme, neboť jsme neprodejní, ale stálá jmenovitá distribuce čítá 1300 abonentů.

Pravidelně každý rok oceňujeme nejvýznamnější osobnosti a společnosti, na veletrhu IDET také nejlepší exponáty a expozice ve spolupráci s prestižní mezinárodní novinářskou porotou.

Od května 2011 je časopis k dispozici také v odbavovací hale na vojenském letišti Praha-Kbely pro VIP cestující.