Mediální partner AOBP ČR

Výroční zasedání reprezentativní redakční rady a křest Katalogu bezpečnostních a obranných technologií 2017-2018

Předsednictvo letošní redakční rady zasedalo ve složení: plk. doc. Ing. Martin Hrinko, ředitel pořádkové policie ČR, Policejní prezidium ČR, zastupující policejního prezidenta; brig. gen. Mgr. Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR; genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR; Ing. Antonín Seďa, vedoucí Stálé delegace Parlamentu ČR do parlamentního shromáždění NATO, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Šárka Cook, šéfredaktorka časopisů REVIEW a ředitelka MS Line, s.r.o.; RNDr. Jiří Hynek, prezident AOBP ČR, předseda redakční rady; arm. gen. Ing. Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu Armády ČR; Ing. Tomáš Kuchta, náměstek ministra pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany ČR; Ing. Miloslav Stašek, náměstek ministra pro řízení sekce provozně-ekonomické Ministerstva zahraničních věcí ČR; PhDr. Martin Šperl, zástupce ředitelky odboru řízení exportní strategie a služeb Ministerstva průmyslu a obchodu.

Žádné předsednictvo redakční rady obdobně zaměřených ča­sopisů na celém světě se nemůže pochlubit tolika kompetentními a fundovanými osobnostmi bezpečnostní komunity, uvedl v prů­běhu jednání redakční rady Ing. Miloš Soukup, dlouhodobý někdejší šéfredaktor revíček a ředitel MS Line, s.r.o. Jeho slova doprovodil potlesk všech zasedajících.

Hodnocení činnosti a výhledům obou časopisů, nejen pro rok 2017, se v úvodu jednání věnoval RNDr. Jiří Hynek, který mj. navrhl k projednání via anketních lístků, semestrální vizi CDIS Review a seznámil přítomné s rozdílnou úlohu obou periodik při propagování českého obranného průmyslu doma a v zahraničí. Šéfredaktorka Šárka Cook představila publikační plány a dis­tribuční síť časopisů pro rok 2017, zvláště upozornila na IDEX 2017, Valnou hromadu AOBP, IDET, PYROS, ISET 2017, Dny NATO a další veletrhy v Kielcích, Londýně a v Paříži. Armádní generál Ing. Bečvář ocenil stále se lepšící spolupráci s AOBP a její me­diální platformou, hovořil o užitečné účasti představitelů českého obranného průmyslu a šíření dobrého jména Česka na jeho zahraničních služebních cestách. Generálmajor Ing. Drahoslav Ryba zdůraznil možnost prezentace HZS na stránkách revíček, ale také edukativní stránku časopisů. Poděkoval přítomným za příležitost bezprostředně diskutovat problémy, týkající se obecně bezpečnosti, ale i některé společné detaily. Náměstek ministra obrany Ing. Tomáš Kuchta obsáhleji vysvětlil nejen filosofii, ale i cesty realizace Strategie vyzbrojování a podpory obranného průmyslu a konstatoval současnou vyváženost časo­pisů vedoucí k jejich optimálnímu využívání a distribuci. Náměstkovo pozitivní hodnocení projektu ekonomické diplomacie, na kterém se podílejí tři ministerstva, podpořil náměstek ministra zahraničních věcí Ing. Miloslav Stašek a současně rozkryl některé po­drobnosti financování tohoto programu. PhDr. Martin Šperl uvedl, že podpora českého obranného průmyslu s jeho přidanou so­fistikovanou podporou tvoří permanentně jednu z priorit MPO a takto je chápána i v exportní strategii ministerstva do roku 2020. Zvýraznil spolupráci s CDIS Review, především v rámci expozic ministerstva na veletrzích, kterých se oficiálně účastní i AOBP ČR – Abú Dhabí, Paříž, Londýn, perspektivně Kuala Lumpur, ale i při incomingových misích, jako tomu bylo např. při FFF 2016. Zmínil rovněž potřebu synergického působení MPO, MO a MZV a napojování konkrétních dílčích aktivit, stejně jako potřebnou diverzifikaci produkce a činností. Význam časopisů pro podporu stabilního bezpeč­nostního prostředí zdůraznili a ocenili plk. doc. Ing. Martin Hrinko a brig. gen. Mgr. Petr Dohnal. Význam podpory výzkumu, vědy a inovací, stejně jako vědecké a produkční předvídavosti zazněl ve vystoupeních poslance PS PČR Ing. Antonína Sedi a bývalého poslance a čestného předsedy redakční rady doc. Ing. Miloše Titze, CSc. S velkým zájmem všichni přítomní vyslechli analýzu o v Česku rezonujících přístupech k v té době připravované směr­nici EU pro nabývání a držení střelných zbraní, kterou přednesla Ing. Milena Bačkovská z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra.

Nový, v pořadí již desátý Katalog bezpečnostních a obranných technologií 2017-2018 pokřtila jeho šéfredaktorka Eva Soukupová ve spolupráci s prezidentem AOBP ČR RNDr. Jiřím Hynkem, náčelníkem Generálního štábu AČR arm. gen. Ing. Josefem Beč­vářem a poslancem PS PČR Ing. Antonínem Seďou. Aktu aplau­dovalo téměř 200 hostů, kteří byli na tuto akci a následné ocenění významných osobností a společností české obranné a bezpečnostní komunity za rok 2016 pozváni nejen z Česka, ale i ze zahraničí.

Mohlo by se vám také líbit